Онкология

КОНСУЛТАЦИИ ТИП ВТОРО МНЕНИЕ

През изминалото десетилетие диагностиката и терапията на раковите заболявания стават все по-комплексни поради използвания мулти- и интердисциплинарен подход, иновативните методи за образна диагностика, напредналите молекулярни и имунологични лабораторни изследвания и бързо нарастващия брой терапевтични възможности, които отварят широко вратата за тясно персонализираните терапии.

1. Диагностика

2. Неоадювантно онкологично лечение

3. Хирургия с реконструкция на гърда

4. Адювантно онкологично лечение

5. Лъчетерапия

6. Физиотерапия и рехабилитация

7. Психологична подкрепа